کودکان کار و خیابان کوره های آجرپزی محمودآباد

انجمن دوستداران کودک پویش

کودکان کار و خیابان کوره های آجرپزی محمودآباد

توانمندسازی فرهنگی و ارتقاء بهداشت خانواده کودکان کار و خیابان کوره های آجرپزی محمودآباد

39,000,000 ریال

از 39,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۵ دی ۱۳۹۳

62

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.