تامین روپوش و کیف مدرسه کودکان کار

انجمن حمایت از حقوق کودکان ‌

تامین روپوش و کیف مدرسه کودکان کار

تامین بخشی از هزینه‌های شروع سالتحصیلی جدید خانه کودک شوش (منطقه دروازه غار)، با هدف سوادآموزی و حرفه آموزی به کودکان کار

‎ریال80,000,113

از ‎ریال80,000,000 هدف

موفق شد

۲۹ مهر ۱۳۹۳

157

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.