تامین روپوش و کیف مدرسه کودکان کار

انجمن حمایت از حقوق کودکان ‌

تامین روپوش و کیف مدرسه کودکان کار

تامین بخشی از هزینه‌های شروع سالتحصیلی جدید خانه کودک شوش (منطقه دروازه غار)، با هدف سوادآموزی و حرفه آموزی به کودکان کار

80,000,113 ریال

از 80,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۹ مهر ۱۳۹۳

157

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.