کمک به بیماران ALS (کانال کمک‌رسانی چالش سطل یخ)

انجمن حمایت از بیماران ALS ‌

کمک به بیماران ALS (کانال کمک‌رسانی چالش سطل یخ)

هدف این پروژه جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای کمک به بیماران ALS کشور است. این پروژه کانال کمک‌رسانی شرکت کنندگان در چالش سطل یخ است.

200,661,000 ریال

از 200,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۳ مهر ۱۳۹۳

580

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.