تامین هزینه دارو ودرمان نیازمندان روستایی منطقه محروم

موسسه کانون جوانان رضوان

تامین هزینه دارو ودرمان نیازمندان روستایی منطقه محروم

تامین سلامت و درمان 42نفر از نیازمندان روستایی با دستان پرسخاوت شما مهربانان

53,800,000 ریال

از 53,800,000 ریال هدف

موفق شد

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

52

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.