حمایت از جشنواره حافبک کودکان کار

انجمن حمایت از حقوق کودکان ‌

حمایت از جشنواره حافبک کودکان کار

هدف از این پروژه تهیه بخشی از هزینه‌های لباس و جوایز برای تیم‌های برنده و بازنده مسابقات فوتبال بچه‌های کار جشنواره حافبک است.

3,612,000 ریال

از 3,610,000 ریال هدف

موفق شد

۲۳ مرداد ۱۳۹۳

32

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.