برکتِ ویرانگر : پروژه تهیه پتو و پوشک برای هموطنان سیل زده

خیریه حامی راه انسانیت

برکتِ ویرانگر : پروژه تهیه پتو و پوشک برای هموطنان سیل زده

کوتاه و مختصر : هموطنانمان در سیل گرفتارند و نیاز به کمک دارند ...

79,939,040 ریال

از 224,700,000 ریال هدف

تا پایان

64

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.