رهن خانه برای زن سرپرست خانواده

نیکوکاری ‌مهربانه

رهن خانه برای زن سرپرست خانواده

در یک زیرزمین نمور و محقر با درست کردن رب و ترشی و نظافت خانه دیگران زندگی‌شان را می گذراند.

65,270,000 ریال

از 64,520,000 ریال هدف

موفق شد

۰۷ تیر ۱۳۹۷

43

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.