تامین ودیعه خانه برای خانواده‌ی با سرپرست معلول

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم تهران

تامین ودیعه خانه برای خانواده‌ی با سرپرست معلول

با معلول شدن پدر خانواده، مادر مجبور به کار و تامین هزینه های خانواده شده است.

30,000,000 ریال

از 30,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۱ اسفند ۱۳۹۶

35

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.