تهیه ویلچر برقی برای پدر خانواده

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه ویلچر برقی برای پدر خانواده

پدر خانواده بر اثر تصادف قطع نخاع شده و خانواده هیچ منبع درآمدی بدون او ندارد.

40,000,000 ریال

از 40,000,000 ریال هدف

موفق شد

۳۰ بهمن ۱۳۹۶

26

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.