تهیه بخاری برای خانواده‌های ایتام

موسسه خیریه یاوران ایتام

تهیه بخاری برای خانواده‌های ایتام

زمستان سرد را برای ایتام گرم و زیبا کنیم

45,322,997 ریال

از 45,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۶ بهمن ۱۳۹۶

19

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.