توانمندسازى مادر سرپرست خانواده با تهيه ويلچر

موسسه خیریه یاوران ایتام

توانمندسازى مادر سرپرست خانواده با تهيه ويلچر

با تهیه ویلچر برقی کمک کنیم تا مادری دوباره به کار و چرخاندن خانواده‌ش مشغول شود

50,000,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

54

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.