توانمندسازى مادر سرپرست خانواده با تهيه ويلچر

موسسه خیریه یاوران ایتام

توانمندسازى مادر سرپرست خانواده با تهيه ويلچر

با تهیه ویلچر برقی کمک کنیم تا مادری دوباره به کار و چرخاندن خانواده‌ش مشغول شود

‎ریال50,000,000

از ‎ریال50,000,000 هدف

موفق شد

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

54

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.