تجهیز کانکس کتاب برای روستاهای محروم

انجمن دوستداران کودک پویش

تجهیز کانکس کتاب برای روستاهای محروم

تعلیم و تربیت مهمترین اسباب توانمندسازی کودکان

55,000,000 ریال

از 55,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۱ بهمن ۱۳۹۵

90

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.