تجهیز کانکس کتاب برای روستاهای محروم

انجمن دوستداران کودک پویش

تجهیز کانکس کتاب برای روستاهای محروم

تعلیم و تربیت مهمترین اسباب توانمندسازی کودکان

‎ریال55,000,000

از ‎ریال55,000,000 هدف

موفق شد

۲۱ بهمن ۱۳۹۵

90

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.