خانه‌شان را آتش سوزاند، ما می‌سازیم

موسسه خیریه خادمین کتیج

خانه‌شان را آتش سوزاند، ما می‌سازیم

کمک کنیم با نزدیک شدن فصل سرما این خانواده دوباره سرپناه داشته باشن.

60,000,000 ریال

از 60,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۰ آبان ۱۳۹۵

64

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.