تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

خیریه بنیاد برین

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

کمک کنیم هیچ کودکی بخاطر فقر از تحصیل بازنمونه.

114,600,000 ریال

از 114,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۹ مهر ۱۳۹۵

246

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.