تامین هزینه فیزیوتراپی کودکی ۱۱ساله

موسسه خیریه پیام امید

تامین هزینه فیزیوتراپی کودکی ۱۱ساله

نذاریم فقر دلیل جلوی بهبودی کسی رو بگیره!

5,500,000 ریال

از 5,500,000 ریال هدف

موفق شد

۱۴ مرداد ۱۳۹۵

12

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.