تهیه سمعک برای ۲ کودک نیازمند

نیوشا (محکن)

تهیه سمعک برای ۲ کودک نیازمند

درمان بموقع کم شنوایی در نحوه تکلم و آموزش زبان کودکان تاثیر بسزایی داره!

30,000,000 ریال

از 30,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

6

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.