تامین لباس نو برای کودکان کار

انجمن حمایت از کودکان کار

تامین لباس نو برای کودکان کار

کمک کنیم کودکان کار برای سال جدید لباسای رنگارنگ و نو بپوشن.

80,020,000 ریال

از 80,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

149

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.