تامین لباس نو برای کودکان کار

انجمن حمایت از کودکان کار

تامین لباس نو برای کودکان کار

کمک کنیم کودکان کار برای سال جدید لباسای رنگارنگ و نو بپوشن.

‎ریال80,020,000

از ‎ریال80,000,000 هدف

موفق شد

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

149

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.