حمایت از کودکان توانیاب با بازی های هدفمند

انجمن همیاران سلامت­ پرور البرز (اهسا)

حمایت از کودکان توانیاب با بازی های هدفمند

کودکان توانیاب (معلول) هم به بازی و آموزش نیاز دارند، آنها را دریابیم.

‎ریال44,350,000

از ‎ریال242,800,000 هدف

تا پایان

18

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.