دست‌های مهربان

انجمن حمایت از حقوق کودکان ‌

دست‌های مهربان

طرح تهیه بسته‌های بهداشتی برای خانواده آسیب‌پذیر کودکانی که درمنطقه دروازه‌غار ساکن هستند.

‎ریال32,696,500

از ‎ریال80,000,000 هدف

لغو شد

۱۵ خرداد ۱۳۹۹

23

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.