تهیه سبدغذایی ویژه خانواده های آسیب پذیر در مناطق محروم

موسسه کانون جوانان رضوان

تهیه سبدغذایی ویژه خانواده های آسیب پذیر در مناطق محروم

رزمایش انفاق -توزیع 150سبدغذایی بین خانواده های آسیب پذیر مناطق محروم

‎ریال19,007,770

از ‎ریال150,000,000 هدف

تا پایان

38

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.