ساخت منزل مسکونی برای خانواده نیازمند در منطقه محروم ومرزی

موسسه کانون جوانان رضوان

ساخت منزل مسکونی برای خانواده نیازمند در منطقه محروم ومرزی

باکمک هایمان سقفی مستحکم برای محرومین بسازیم

4,050,000 ریال

از 161,300,000 ریال هدف

تا پایان

9

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.