ساخت منزل مسکونی برای خانواده نیازمند در منطقه محروم ومرزی

موسسه کانون جوانان رضوان

ساخت منزل مسکونی برای خانواده نیازمند در منطقه محروم ومرزی

باکمک هایمان سقفی مستحکم برای محرومین بسازیم

161,300,000 ریال

از 161,300,000 ریال هدف

موفق شد

۲۳ دی ۱۳۹۸

38

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.