نیاز مدرسه روستای کولغ کاشی میناب به دستگاه کپی

یعقوب ذاکری درباغی

نیاز مدرسه روستای کولغ کاشی میناب به دستگاه کپی

بیاییم بذر انفاق را در زمین آباد بکاریم!

53,800,000 ریال

از 53,800,000 ریال هدف

موفق شد

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

35

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.