تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند خوزستان

حسین کیانی نیا

تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند خوزستان

مهر مهربان ؛ حامی کودکان مستعد و نیازمند مناطق محروم باشیم.

12,683,780 ریال

از 64,600,000 ریال هدف

تا پایان

19

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.