راه اندازی مرکز فیزیوتراپی

خیریه رعد سنندج

راه اندازی مرکز فیزیوتراپی

بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند

56,940,000 ریال

از 56,800,000 ریال هدف

موفق شد

۱۳ خرداد ۱۳۹۷

73

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.