پناه خانواده‌ای بی‌سرپناه باشیم

نیکوکاری ‌مهربانه

پناه خانواده‌ای بی‌سرپناه باشیم

مادری سرپرست‌خانواده با کارگری در خانه دیگران هزینه زندگی فرزندان و پدر پیرش را می‌دهد. سرپناهشان را حفظ کنیم

70,757,374 ریال

از 70,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۶ مهر ۱۳۹۶

42

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.