تهیه لوازم‌تحریر برای دانش‌آموزان میناب

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه لوازم‌تحریر برای دانش‌آموزان میناب

کودکان بسیاری در مناطق محروم بعلت فقر از تحصیل بازمانده‌اند.با کمک ما می‌توانند مهر به مدرسه بروند و آینده بهتری برایشان رقم بزنیم

50,816,501 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۰ شهریور ۱۳۹۶

35

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.