تهیه لباس برای کودکان معلول‌ذهنی

خیریه حامی راه انسانیت

تهیه لباس برای کودکان معلول‌ذهنی

کودکان زیادی در یزد در آسایشگاه به دور از مهر خانواده زندگی می‌کنند. به‌ آن‌ها عشق هدیه دهیم

36,500,000 ریال

از 36,500,000 ریال هدف

موفق شد

۱۴ مرداد ۱۳۹۶

37

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.