جشن رمضان برای آسایشگاه سالمندان و کودکان معلول

خیریه حامی راه انسانیت

جشن رمضان برای آسایشگاه سالمندان و کودکان معلول

آمد رمضان و عید با ماست قفل آمد و آن کلید با ماست

30,429,000 ریال

از 30,429,000 ریال هدف

موفق شد

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

61

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.