تامین کولرگازی برای مرکزتوانبخشی معلولین ذهنی

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع)

تامین کولرگازی برای مرکزتوانبخشی معلولین ذهنی

گرمای خوزستان از پا درمیاره، کمک کنیم این مرکز توانبخشی و درمانی بتونه کولر تهیه کنه.

76,000,000 ریال

از 76,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۴ مرداد ۱۳۹۶

100

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.