تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان نیازمند

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان نیازمند

فقر نباید بازدارنده رشد و آگاهی انسان‌ها باشه.

70,000,000 ریال

از 70,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۰ مهر ۱۳۹۵

114

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.