تهیه چند قلم از جهیزیه عروسی

عبدالحمید ارجمند

تهیه چند قلم از جهیزیه عروسی

جوانی به سختی توانسته در خانه پدری خود چند اتاق بنا کند. درواقع این همان خانه ی بخت اوست. ما به کمک این جوان میشتابیم.

59,200,000 ریال

از 59,200,000 ریال هدف

موفق شد

۰۷ بهمن ۱۳۹۷

36

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.