تهیه جهیزیه برای دختری از روستا

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه جهیزیه برای دختری از روستا

کمک کنیم تا زوج جوانی از روستاهای بابل تشکیل خانواده و زندگی بدهند.

65,400,000 ریال

از 65,400,000 ریال هدف

موفق شد

۱۳ مهر ۱۳۹۶

6

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.