بسته های حمایتی مواد غذایی در ایام کرونا

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

بسته های حمایتی مواد غذایی در ایام کرونا

برآنیم که لبخند بر لب ها بنشانیم

‎ریال17,762,000

از ‎ریال49,500,000 هدف

تا پایان

32

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.