دست‌های مهربان

انجمن حمایت از حقوق کودکان ‌

پرداخت

مبلغ حمایت خود را مشخص کنید

یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

ریال
۱۰،۰۰۰ تومان
۵۰،۰۰۰ تومان
۲۰۰،۰۰۰ تومان
۵۰۰،۰۰۰ تومان
 

مشارکت شما در پروژه

0 ریال

 

حمایت شما از مهربانه

این مبلغ چگونه هزینه می‌شود؟

ریال

 

مجموع

0 ریال

انتخاب شیوه پرداخت

thumbnail

دست‌های مهربان

طرح تهیه بسته‌های بهداشتی برای خانواده آسیب‌پذیر کودکانی که درمنطقه دروازه‌غار ساکن هستند.