فروش کتاب شعر به نفع مهربانه

باقر بحری

پرداخت

مبلغ حمایت خود را مشخص کنید

یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

ریال
۴۰،۰۰۰ تومان
۸۰،۰۰۰ تومان
۱۲۰،۰۰۰ تومان
۱۶۰،۰۰۰ تومان

انتخاب شیوه پرداخت


پرداخت شما به منزله موافقت با قوانین پرداخت مهربانه است.

thumbnail

فروش کتاب شعر به نفع مهربانه

با خرید هر جلد از کتاب «یکی از ما آتشی سروده است...» به مبلغ ۴۰ هزار تومان، کل مبلغ به پروژه‌های توانمندسازی مهربانه کمک می‌شود.