حامی گرامی،

خوشبختانه پروژه «تعمیر و نوسازی دو خانه روستایی» با موفقیت به پایان رسید.

اطلاعات مربوط به این پروژه را می توانید در صفحه ی این پروژه، به آدرس http://mehrabane.ir/mobile/view/221%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/- مشاهده کنید.

در صورت تمایل می توانید در سایر پروژه های مهربانه مشارکت داشته باشید.
ورود به صفحه ی پروژه ها
map

گزارش پروژه ها

call

پروژه های جاری

6

call

پروژه های موفق

142

call

تمامی پروژه ها

160

10,188,722,058  ریال

مجموع کل حمایت های جمع شده