حامی گرامی،

خوشبختانه پروژه «تامین وسایل‌ گرمایش برای زنان‌سرپرست‌خانوار و معلولین» با موفقیت به پایان رسید.

اطلاعات مربوط به این پروژه را می توانید در صفحه ی این پروژه، به آدرس http://mehrabane.ir/mobile/view/170%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86/- مشاهده کنید.

در صورت تمایل می توانید در سایر پروژه های مهربانه مشارکت داشته باشید.
ورود به صفحه ی پروژه ها
map

گزارش پروژه ها

call

پروژه های جاری

3

call

پروژه های موفق

140

call

تمامی پروژه ها

155

9,967,834,638  ریال

مجموع کل حمایت های جمع شده